Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Uitdagingen bij het aanvragen van vergunningen en toestemming

KWbN en Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) gaan hun lidorganisaties heel concreet helpen bij het aanvragen van vergunningen én toestemming van terreineigenaren. In aanloop naar een gezamenlijk Vergunningenloket vulden 53 wandelorganisaties hierover een korte vragenlijst in. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en aan welke ondersteuning hebben zij behoefte?

Elfstedenwandeltocht Facebook

De 53 organisaties die de vragenlijst invulden, organiseren allemaal één of meer wandeltochten, -evenementen, Avond4daagsen en/of lange afstandstochten. Voor het leesgemak vatten we die allemaal samen onder de noemer 'wandeltocht'. Voor de meeste wandeltochten is toestemming nodig van gemeenten (in de vorm van een vergunning) én van de eigenaren van de terreinen waarover de routes lopen.

Vergunningen 

Type aanvraag  

Op de vraag welk type vergunning een organisatie voor een wandeltocht moet aanvragen, kregen we de volgende antwoorden:  
 

 • 2 geen vergunning of melding benodigd 
 • 7 alleen meldplicht 
 • 12 vergunning categorie A
 • 4 vergunning categorie B  
 • 1 vergunning categorie C  
 • 20 vergunning geen specifieke categorie 
 • 4 onbekend 
 • 3 anders, namelijk kleine evenementenvergunning, meerjarenvergunning (4 jaar), ene gemeente melding/andere gemeente vergunning 

Van de 53 organisaties moeten er 4 ook een natuurtoets uit laten voeren, 2 een stikstofberekening en 1 organisatie moet dat allebei doen.   

Uitdagingen  

38 organisaties hebben nooit moeite gehad om een vergunning te krijgen, 12 wel en bij 3 is dat bij de invuller van de vragenlijst niet bekend. 3 organisaties hebben vanwege problemen weleens een vergunningaanvraag moeten intrekken.  
 
22 organisaties ervaren geen specifieke uitdagingen bij het aanvragen van een vergunning. De overige 31 organisaties ervaren er één of meerdere:  

 • 25 vanwege bureaucratische procedures 
 • 3 vanwege gebrek aan informatie over het aanvraagproces 
 • 8 vanwege financiële belemmeringen (kosten) 
 • 9 vanwege andere zaken, zoals:  
  - verschillende gemeenten, verschillende eisen; 
  - elk jaar wordt er iets nieuws gevraagd;  
  - vergunning wordt pas 1 week of 1 dag van tevoren verstrekt;
  - vinden van verkeersregelaars; 
  - kwetsbare natuurgebieden, broedseizoen, gebiedstoestemming. 

Toestemming terreineigenaren 

Organisatoren moeten voor een tocht, evenement of Avond4daagse toestemming vragen aan de eigenaren van de terreinen waarover hun routes lopen. Op de vraag wie dat in hun geval zijn, antwoorden 11 organisaties opvallend genoeg dat die vraag voor hen niet van toepassing is. De andere 42 hebben soms met één, maar meestal met meerdere terreineigenaren te maken:  

 • 24 met Staatsbosbeheer 
 • 23 met Natuurmonumenten 
 • 13 met één van de Nederlandse Landschappen 
 • 8 met eigenaren/rentmeesters van particuliere landgoederen/bossen 
 • 7 met gemeenten (bijv. voor stadsbossen/parken) 
 • 2 met een Waterschap 
 • 1 met de Provincie 
 • 2 met waterleidingbedrijven (PWN, Dunea) 
 • 1 met Rijkswaterstaat (voor bruggen) 
 • 1 met Defensie (militair oefenterrein)  

Uitdagingen 

Van de 53 organisaties hebben er 32 nooit moeite gehad om de benodigde toestemming van terreineigenaren te krijgen; 15 organisaties hadden dat wel en voor 6 organisaties is dit onbekend. 

22 organisaties ervaren geen specifieke uitdagingen bij het verkrijgen van toestemming; de andere 31 één of meerdere, namelijk:    

 • 17 vanwege bureaucratische procedures 
 • 3 vanwege onduidelijke procedures 
 • 12 vanwege alle verschillende procedures (per terreineigenaar/per gebied) 
 • 7 vanwege gebrek aan informatie over het toestemmingsproces 
 • 11 vanwege financiële belemmeringen (kosten) 
 • 4 om andere redenen (brug die ondanks aanvraag opengaat tijdens Avond4daagse, jaarlijkse uitbreiding van bosgebied waar niet gewandeld mag worden, toestemming pas 1 dag van tevoren verstrekt, onjuiste regelgeving).  

Ondersteuningsbehoefte 

19 organisaties hebben behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van vergunningen en toestemming. Fijn dat er een loket komt waarbij je met een concreet probleem kunt aankloppen, maar organisaties zijn vooral op zoek naar eenvoudigere, uniforme procedures en (mede daardoor) minder administratie.  

Als het om terreineigenaren gaat, is er behoefte aan meer inzicht in welke organisatie/instantie in welk gebied verantwoordelijk is. Daarnaast is er behoefte aan vaste afspraken over (lagere) kosten, bij voorkeur op landelijk of desnoods provinciaal/regionaal niveau. Eén organisatie vraagt om een ontheffing op gebiedsverboden voor kleinere tochten (bijvoorbeeld met maximaal 200-300 deelnemers).  

Alle uitkomsten van dit onderzoek nemen we mee bij de inrichting van het Vergunningenloket, waarmee we op 1 april 2024 van start zijn gegaan.