Naar de inhoud
 

Strategische cyclus KWBN

KWBN krijgt per 1 januari 2019 een nieuw besturingsmodel en daarmee ook een nieuwe strategische beleidscyclus. Die is bedoeld om Ledenraad, Raad van Toezicht, lidorganisaties en vrijwilligers vroegtijdig bij strategische keuzen te betrekken.

De ruggengraat van de nieuwe strategische cyclus wordt gevormd door 4 vergaderingen van de Ledenraad:

Toelichting:

  • De cyclus begint met een ‘strategische verkenning’. Daarin diept de directeur-bestuurder samen met de Ledenraad één of meer thema’s met strategische betekenis uit. Indien gewenst worden daarbij ook externen betrokken, die nader licht op een thema kunnen werpen.
  • De tweede vergadering van de cyclus is het ‘strategisch beraad’. De Ledenraad krijgt in concept een volledig strategisch plan voorgelegd. De vergadering is niet besluit-, maar oordeelvormend. De directeur-bestuurder benut hem om inzichten op te doen.
  • In de derde vergadering legt de directeur-bestuurder het definitieve strategische plan (meerjarenplan en jaarplan) ter goedkeuring voor. Het plan gaat vergezeld van een begroting en een contributievoorstel.
  • In de vierde vergadering van de cyclus (in het eerste kwartaal van het kalenderjaar) kijkt de Ledenraad evaluerend terug: zijn de doelstellingen van het vorige plan binnen de gestelde randvoorwaarden behaald? De evaluatie geschiedt aan de hand van het jaarplan en de jaarrekening, die ter goedkeuring voorliggen. In deze vergadering vindt tevens decharge plaats van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder bij deze stappen met raad en daad terzijde. Op bepaalde momenten is ook goedkeuring vereist (definitief strategisch plan, begroting, jaarverslag, jaarrekening), vóórdat de betreffende documenten aan de Ledenraad kunnen worden voorgelegd.

Betrokkenheid lidorganisaties en vrijwilligers

Lidorganisaties en vrijwilligers worden op twee manieren bij de strategie en het beleid van KWBN betrokken:

1. Via speciale beleidsbijeenkomsten
Voor lidorganisaties organiseren we beleidsbijeenkomsten in de regio. Die vinden plaats vóór het strategisch beraad, de tweede Ledenraadvergadering binnen de strategische cyclus. In het bijzijn van de Ledenraadleden uit de betreffende regio’s toetsen we of de thema’s van het strategisch plan ook relevant zijn voor lidorganisaties. Missen we zaken, dan kunnen we dat vroegtijdig signaleren en bespreken, nog vóórdat het voorstel naar de Ledenraad gaat. Deze werkwijze wordt statutair geborgd.

2. In het kader van Verenigingsondersteuning
Via persoonlijke contacten (relatiebeheer) en kleinschalige bijeenkomsten halen we het hele jaar wensen, behoeften en signalen van onze lidorganisaties én vrijwilligers op. Deze informatie gebruiken we bij het ontwikkelen van onze strategie, beleid, producten en diensten. 

Meer informatie

Zie voor meer informatie over alle veranderingen bij KWBN ook:
- Nieuw besturingsmodel KWBN per 1 januari 2019
- Verenigingsondersteuning nieuwe stijl 

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij