Naar de inhoud
 

Organisatie

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is een hybride organisatie, die zowel leden als wandelconsumenten bedient. We combineren ons verenigingskarakter met de kenmerken van een bedrijf dat op de bredere wandelmarkt opereert. Daarop zijn ook ons besturingsmodel en onze organisatie ingericht.

KWBN is een vereniging. Bij ons zijn 1.076 wandelaanbieders en bijna 59.000 wandelaars aangesloten. Daarmee zijn we met trots de grootste wandelorganisatie van Nederland. De Ledenraad, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn samen verantwoordelijk voor onze strategische koers, inclusief de financiële kaders. Voor ons bestuur volgen we de code Goed Sportbestuur. 

Ledenraad

De Ledenraad is onze algemene vergadering, ons hoogste bestuurlijke orgaan. De Ledenraad richt zich op de visie en strategische keuzen van KWBN en moet onze jaarstukken goedkeuren. De Ledenraad bestaat uit 24 vertegenwoordigers van onze lidorganisaties en individuele leden. Voor de Ledenraad vinden elke drie jaar verkiezingen plaats, waarbij alle lidorganisaties en de leden van de Kerngroep Individuele Leden hun stem kunnen uitbrengen. De Ledenraad komt vier keer per jaar bijeen, met de voorzitter van de Raad van Toezicht als technisch voorzitter.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Ledenraad en is belast met het actieve toezicht op het bestuur, de algemene en de financiële zaken van KWBN. Voor de financiële controle benoemt de raad uit eigen midden een auditcommissie (2 leden). De Raad is werkgever van de directeur-bestuurder en heeft voor hem zowel een controlerende, als een adviserende functie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Op dit moment telt de Raad vier leden

Directeur-bestuurder

Het bestuur van KWBN is in handen van directeur-bestuurder Paul Sanders. In deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor beleidsvoering, bondsleiding, externe vertegenwoordiging, naleving van wet- en regelgeving en sluitende financiële procedures. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Ledenraad, op bindende voordracht van de Raad van Toezicht.

Commissies

KWBN kent twee vaste commissies: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Daarnaast kan de organisatie andere (tijdelijke) commissies instellen. Een voorbeeld daarvan is de Commissie Onderscheidingen, die voordrachten voor ereleden en leden van verdienste beoordeelt.

Geografische regio’s en platforms

KWBN-lidorganisaties en hun verenigingsleden zijn ingedeeld in zes geografische regio’s, te weten: Brabant-Zeeland, Gelderland, Limburg, Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Overijssel-Flevoland en West (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht). Deze indeling is van belang voor de democratische afvaardiging van leden voor de Ledenraad (2 per geografische regio), voor de deelname aan onze jaarlijkse beleidsbijeenkomsten en voor de dienstverlening van KWBN.

Lidorganisaties die internationaal, landelijk of regio-overstijgend actief zijn, zijn verenigd in het Platform Landelijke Organisaties. Dit platform behartigt de specifieke belangen van de landelijke lidorganisaties en vaardigt uit eigen midden 3 vertegenwoordigers voor de Ledenraad af.

Alle individuele leden van KWBN zijn verenigd in het Platform Individuele Leden. Bij KWBN worden hun belangen behartigd door een Kerngroep van maximaal 20 individuele leden. Vanuit de Kerngroep worden 9 leden afgevaardigd naar de KWBN Ledenraad.

Bondsbureau en KWBN-vrijwilligers

Bij de voorbereiding en uitvoering van ons beleid kan de directeur-bestuurder een beroep doen op de circa 20 medewerkers van het bondsbureau en ruim 100 KWBN-vrijwilligers. Het merendeel van onze vrijwilligers is actief vanuit onze acht landelijke teams voor Verenigingsondersteuning. Elk team heeft een eigen aandachtsgebied en een gezamenlijk activiteitenplan, dat door de vrijwilligers grotendeels zelfstandig in de geografische regio’s wordt uitgevoerd.

Meer informatie