Naar de inhoud

Regio West

Nieuw besturingsmodel KWBN is een feit

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft vanaf heden een nieuw besturingsmodel. Op woensdagavond 21 november 2018 stemde de KWBN Ledenraad met grote meerderheid in met nieuwe statuten, een nieuw algemeen reglement en een directie-statuut. Vervolgens benoemden zij voor het eerst in de organisatiegeschiedenis de leden van een Raad van Toezicht én een directeur-bestuurder.

Met de besluiten en de benoemingen van de Ledenraad nadert het in 2016 ingezette transitieproces van de KWBN-organisatie zijn voltooiing. De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd voor een hybride organisatie, die zowel leden als wandelconsumenten bedient. De organisatie combineert zijn verenigingskarakter met de kenmerken van een bedrijf dat op de veel bredere wandelmarkt opereert. Daarbij past een bedrijfsmatiger besturingsmodel.

Belangrijkste veranderingen

• Van directeur naar directeur-bestuurder
De directeur van KWBN moet snel en slagvaardig kunnen inspelen op ontwikkelingen en daar hoort bestuurlijke verantwoordelijkheid bij. Vandaar dat algemeen directeur Paul Sanders is benoemd als directeur-bestuurder. In deze nieuwe functie is hij o.a. verantwoordelijk voor beleidsvoering, bondsleiding, externe vertegenwoordiging, naleving van wet- en regelgeving en sluitende financiële procedures.

• Van bestuur naar Raad van Toezicht
De overstap naar een directeur-bestuurder vraagt om versterking van het actieve toezicht. Daarom is het transitiebestuur afgetreden en vervangen door een Raad van Toezicht. De raad is werkgever van de directeur-bestuurder en heeft voor hem zowel een controlerende, als een adviserende functie. Op 21 november zijn voor de raad zes leden benoemd: Loek Habraken, Eugène Kuipers, Jantinus Meints, Jan Rijpstra (voorzitter), Barbera Schoemaker en Jacques Sluysmans. De Raad van Toezicht heeft begin januari zijn officiële oprichtingsvergadering. Hier stellen we de leden alvast kort aan je voor. 

• Andere rol en samenstelling Ledenraad
De Ledenraad blijft de algemene ledenvergadering van KWBN. Omdat het actieve toezicht bij de Raad van Toezicht ligt, richt de Ledenraad zich veel sterker op de visie en strategische keuzen van KWBN. De Ledenraad blijft uit 24 personen bestaan. Omdat zij recht moet doen aan de ambitie om 10 miljoen wandelaars te bedienen, komen er 9 vertegenwoordigers van de individuele leden in de Ledenraad (voorheen 6). Lidorganisaties kiezen als vanouds 12 vertegenwoordigers. De resterende 3 zetels gaan naar vertegenwoordigers van de grote landelijke lidorganisaties. Voor de nieuwe Ledenraad worden in het eerste kwartaal van 2019 verkiezingen georganiseerd.

• Nieuwe structuur Verenigingsondersteuning
Met het nieuwe besturingsmodel verdwijnt het orgaan ‘regiobestuur’. Eerder deze maand vonden in onze zes regio’s de laatste regiovergaderingen plaats. Lidorganisaties blijven in de toekomst structureel betrokken bij de totstandkoming van het KWBN-beleid, onder meer via speciale beleidsbijeenkomsten. Daarnaast gaan we per 1 januari 2019 van start met een nieuwe structuur voor Verenigingsondersteuning. Daarbinnen werkt het merendeel van de huidige regiovrijwilligers samen met bondsmedewerkers vanuit landelijke teams, maar nog steeds dichtbij huis. Tot het zover is, kun je nog steeds een beroep doen op de huidige regiovrijwilligers.

• Nieuwe statuten en Algemeen Reglement
Om alle veranderingen mogelijk te maken, heeft de KWBN Ledenraad woensdagavond nieuwe statuten, een nieuw Algemeen Reglement en een directiestatuut aangenomen. Deze documenten vind je uiterlijk 23 november 2018 op www.kwbn.nl en/of op MijnKWBN.nl.

Jaarplan 2019

Met dit alles is het nieuwe besturingsmodel nu een feit. We werken samen toe naar het nieuwe jaar. Wat we dan gaan doen en willen bereiken, is vastgelegd in het Jaarplan 2019. Na een presentatie van Paul Sanders verleende de Ledenraad zijn goedkeuring voor het plan, dat je hier kunt inzien.

Eerdere berichten

  • juli 2019
  • juni 2019
  • mei 2019
  • april 2019
  • maart 2019
  • februari 2019

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij