Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Is jouw wandelorganisatie belastingplichtig?

De Belastingdienst gaat intensiever controleren of sportverenigingen en -stichtingen belastingplichtig zijn. Het is namelijk niet zo dat er geen belastingplicht bestaat, alleen maar omdat in de akten van jouw organisatie staat dat er geen winstoogmerk is. Als sportorganisatie kan je wel degelijk een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting hebben. Maar… belastingplichtig zijn betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk belasting moet betalen!

Belastingdienst logo

Desiree Henschen van de Belastingdienst vindt het niet vreemd dat besturen van stichtingen en verenigingen zich niet altijd realiseren dat ze mogelijk belastingplichtig zijn. “Hun focus en hart ligt bij de sport. Het zijn vrijwilligers die iets goeds willen doen voor de samenleving. Daarnaast is er veel afwisseling en opvolging van bestuursleden. De fiscaliteit heeft in de overdracht meestal weinig prioriteit.”

De herbeoordeling van de belastingplicht wordt door de Belastingdienst uitgevoerd om een eerlijke concurrentiepositie met het bedrijfsleven te realiseren. De Belastingdienst wil bevorderen dat alle organisaties zich conformeren aan de regels. Henschen: “Dat betekent ook voor sportorganisaties dat er een juiste registratie voor de belastingplicht is. En als er aangifte moet worden gedaan, dat dat tijdig, juist en volledig gebeurt.”

Voorlichting

Allereerst stelt de Belastingdienst veel informatie over het onderwerp beschikbaar op de eigen internetsite. Na deze voorlichting zal de Belastingdienst sportorganisaties een folder en een vragenformulier toesturen. Eind juni is bovendien een pilot gestart, waarin de Belastingdienst de eerste duizend verenigingen gaat aanschrijven met het verzoek voor zichzelf na te gaan of ze al dan niet belastingplichtig zijn.

De belastingplicht voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting wordt beoordeeld op basis van de antwoorden uit het vragenformulier. Als een stichting of vereniging kwalificeert voor de belastingplicht, zullen de ondernomen economische activiteiten in de sportbranche in veel gevallen zijn vrijgesteld. In die gevallen oordeelt de Belastingdienst: wel belastingplichtig, maar vrijgesteld. De stichting of vereniging hoeft dan geen belasting te betalen. Zijn de economische activiteiten niet vrijgesteld, dan moet de vereniging of stichting aangifte doen.

Vrijstellingen

Als een stichting of vereniging belastingplichtig is voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting wil dat nog niet zeggen dat zij belasting moet betalen. Er kan namelijk een vrijstelling van toepassing zijn:

  • Loonheffingen

Als de stichting of vereniging gebruikt maakt van vrijwilligers, kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast. De vrijwilligersregeling is ook niet van toepassing als de stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Sportorganisaties en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) vormen een uitzondering op deze regel.

  • Omzetbelasting

Diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding, zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dit met uitzondering van het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke. Maar let op: verkoopt jouw club regelmatig producten of organiseer je activiteiten om de clubkas te spekken, dan kan dat wel degelijk betekenen dat je daarover btw moet betalen. Denk daarbij aan een autowas-actie, borden met (betaalde) reclame voor lokale ondernemers langs een sportveld of zendmasten en zonnepanelen op een sportterrein.

  • Sportdiensten voor niet-leden

De sportvrijstelling is sinds 1 januari 2019 verruimd. Hierdoor zijn ook sportdiensten aan niet-leden en daardoor bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie, ook vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt alleen als de instelling geen winstoogmerk heeft. Een winstoogmerk wordt wel aanwezig geacht als structureel exploitatieoverschotten worden behaald, tenzij deze worden gebruikt voor de instandhouding en/of verbetering van de diensten.

  • Fondsenwerving

Onder voorwaarden kan de sportbranche gebruikmaken van de vrijstelling voor fondsenwerving. Om concurrentieverstoring te voorkomen, is deze vrijstelling beperkt. Voor leveringen geldt een grensbedrag van € 68.067 per jaar en voor diensten door sportinstellingen € 50.000 per jaar.

  • Vennootschapsbelasting

Stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:
- de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000, of
- de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren bij elkaar niet meer is dan € 75.000.