Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Jaarplan en begroting 2022 goedgekeurd

De KWbN Ledenraad heeft op dinsdag 30 november het jaarplan en de begroting voor 2022 goedgekeurd. Corona blijft een onzekere factor, maar met een slag om de arm vormen onze gebruikelijke programma’s het uitgangspunt en noteren we een voorzichtig plusje. Daarnaast focussen we op een aantal structurele veranderingen, die in 2023 en 2024 hun beslag moeten krijgen.

Wandelaars op de hei

De wereld blijft snel veranderen, zeker sinds de uitbraak van het coronavirus. Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar kwaliteit, vertrouwen, verbinding en persoonlijke aandacht. Organisaties worden daarbij steeds vaker afgerekend op hun authenticiteit, integriteit en geloofwaardigheid. Lidmaatschappen en contributies zijn niet langer maatgevend, maar relevantie en toegevoegde waarde. Voor mensen persoonlijk, voor organisaties, maar ook voor onze samenleving als geheel.

Strategische wending

Tegelijkertijd is wandelen tijdens de coronacrisis uitgegroeid tot de populairste vorm van bewegen. De toenemende aandacht voor bewegen en gezondheid biedt legio kansen voor wandelen én KWbN. Maar dan moeten we ons wel aanpassen aan de hierboven geschetste tijdsgeest. Dit vraagt om een strategische wending waarvoor we 4 speerpunten hebben geformuleerd:

  1. Een nieuwe structuur en vorm van ons lidmaatschapsmodel.

  2. Een belangrijkere rol voor natuur, belangenbehartiging en publiek debat/domein.

  3. Persoonlijkere en daarmee relevantere inhoud en campagnes door nóg meer te differentiëren naar doelgroepen.

  4. Een klantgerichte serviceorganisatie die meer toegevoegde waarde gaat bieden op gebied van verenigingsbestuur, evenementorganisatie en training & begeleiding (begeleid wandelen).

Overgangsjaar

In 2022 gaan werkgroepen deze onderwerpen nader uitwerken en moet daarover besluitvorming plaatsvinden. Invoering van eventuele veranderingen vindt dan plaats in 2023 en 2024. Voor die jaren is in het Jaarplan 2022 dan ook al een grove meerjarenplanning opgenomen.

Belangenbehartiging

Het thema belangenbehartiging is de afgelopen maanden al door een werkgroep van de Ledenraad uitgewerkt. Vanwege aangescherpte coronamaatregelen kon de Ledenraad op 30 november niet fysiek bij elkaar komen. Daarom is besloten de notitie van de werkgroep op een later moment te bespreken. Online is een goede dialoog niet mogelijk en dat is bij zo’n belangrijk onderwerp wel noodzakelijk. 

(Her)benoemingen 

Jantinus Meints en Jacques Sluysmans werden tijdens de Ledenraadvergadering unaniem herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht van KWbN. Andries de Maaker werd benoemd als lid van de Tuchtcommissie. Hij wordt de opvolger van Henk Pots, wiens zittingstermijn op 31 december 2021 afloopt.