Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Ledenraad keurt Jaarplan 2023 en statutenwijziging goed

De KWbN Ledenraad heeft op dinsdag 29 november unaniem het jaarplan en de begroting voor 2023 goedgekeurd. Daarnaast gaf de Raad groen licht voor een statutenwijziging en vier (her)benoemingen. Per agendapunt hebben we de hoofdpunten voor je op een rijtje gezet.

Vergadering Ledenraad 23 maart 2022

Jaarplan 2023

Wandelen blijft populair en is meer dan ooit in beeld als middel voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zien we dat de behoefte aan ongeorganiseerd en individueel wandelen groeit, terwijl leden- en deelnemersaantallen van verenigingen, tochten en evenementen onder druk staan. Om op deze en andere ontwikkelingen in te spelen, vaart KWbN in 2023 de volgende koers:

Algemeen

 • Bij alles wat we doen staat de wandelaar centraal. Dit vanuit onze missie om zoveel mogelijk mensen via wandelen in beweging te brengen. Wandelen is de meest laagdrempelige vorm van sporten en bewegen en draagt concreet bij aan een gezonder, vitaler en gelukkiger leven.
 • We zetten onze hybride strategie onverminderd voort. Naast leden richten we ons op het informeren, inspireren en faciliteren van de wandelconsument en de ontwikkeling van bijbehorende verdienmodellen.    
 • We leggen meer nadruk op onze rol als facilitator; dat betekent dat we minder zelf creëren, maar meer regisseren en samenbrengen wat er aan vraag en aanbod is.
 • Belangenbehartiging en positionering gaan een veel belangrijkere rol spelen. Daarbij zetten we vooral in op de thema’s toegankelijkheid, duurzaamheid en wandelen als middel voor gezondheidsbevordering.

Programma’s

 • Wandel.nl: we blijven investeren in content op maat om zowel wandelaars als (nieuwe) partners te binden. Maatschappelijke thema’s krijgen meer aandacht en voor wandelaars brengen we het grote aanbod aan wandelroutes en wandelaanbieders geordend in kaart.
 • Ledenorganisatie: we ondersteunen wandelorganisaties bij hun kerntaken (bestuur, organisatie en promotie van wandeltochten). Voor sportgenerieke zaken sluiten we aan bij het Sportakkoord; aanvullend ontwikkelen we specifieke producten en diensten als online inschrijven en online calamiteitenplan. Via het bondgenootschap werken we samen aan toekomstbestendige organisaties én aanbod; met de grote evenementen aan een gezamenlijke aanpak voor verduurzaming.
 • Training & Begeleiding: we blijven ‘wandeltechnische’ opleidingen faciliteren, maar nemen niet meer de volledige organisatie voor onze rekening. We zetten in op het verantwoord in beweging krijgen van groepen mensen door onze trainers. Bijvoorbeeld via patiëntenorganisaties (zoals Reuma NL), maar vooral ook via gemeenten en lokale instellingen voor zorg, welzijn en sport.
 • Avond4daagse: we scheiden promotiepakket en drukwerk van Avond4daagse-medailles, zodat we de medailleprijs kunnen aanpassen. Samen met organisatoren werken we aan actualisering, uitbreiding en differentiatie van ons aanbod en samen met JOGG aan de verdere uitrol van de Peutervierdaagse.
 • 4Daagse: we willen Via Vierdaagse zowel aan debutanten, als aan andere 4Daagse-deelnemers aanbieden. We koppelen de KWbN Rustpost los van de propositie en organiseren die met een partner die ook (een deel van) het financiële risico draagt.

Om dit alles mogelijk te maken, passen we onze organisatiestructuur aan (van afdelingen naar teams) en doen we een aantal grote investeringen in nieuwe systemen (CRM, online inschrijven) en functionaliteiten (website en app Wandel.nl).

Zie onze jaarstukken voor het volledige plan met begroting

Wijziging KWbN-statuten

Met ingang van 1 januari 2023 worden de KWbN-statuten gewijzigd. Die wijziging vloeit voort uit de invoering van het nieuwe bindingsmodel 2023-2025 en uit de verdere ontwikkeling van de Ledenraad, die een nieuwe samenstelling krijgt. Uiterlijk op 1 juli 2023 zijn de nieuwe statuten ook uitgewerkt in een nieuw Algemeen Reglement.

Hoofdpunten van de statutenwijziging:

 • KWbN heeft twee type leden: wandelaars en wandelorganisaties.
 • We maken geen onderscheid meer tussen verenigings- en individuele leden.
 • We maken geen onderscheid meer tussen landelijke wandelorganisaties en wandelorganisaties in de geografische regio’s.
 • Het platform individuele leden wordt het platform voor wandelaars.
 • De KWbN Ledenraad heeft maximaal 24 leden, die gelijk zijn verdeeld over wandelaars en wandelorganisaties.
 • Voor de nieuwe samenstelling geldt een overgangsperiode van 2 jaar; huidige Ledenraadsleden kunnen tot 31-12-2025 aanblijven.
 • Kwaliteit is het uitgangspunt bij de werving en selectie van Ledenraadsleden.

(Her)benoemingen

Gijs Janssen (manager Marketing & Partnerships) werd tijdens de Ledenraadvergadering benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder van KWbN. Dit ter tijdelijke vervanging van Paul Sanders, die inmiddels zijn werkzaamheden als directeur-bestuurder voorzichtig heeft hervat.

Loek Habraken is voor een nieuwe periode van 3 jaar benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. In die functie is hij ook technisch voorzitter van de Ledenraad.

Bert Huijbers is benoemd tot lid van de Tuchtcommissie. Daarmee is hij de opvolger van Erik Berg, die op 31 december 2022 aftreedt.

Irene van Haren is voor een tweede termijn benoemd als lid van de Commissie van Beroep.