Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Ledenraadvergadering 11 juni

DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS VOOR KWbN De KWbN Ledenraad heeft op 11 juni decharge verleend aan directeur-bestuurder Paul Sanders over het in 2019 gevoerde beleid. 2019 was een goed jaar, met voor 2020 nóg betere vooruitzichten. Het coronavirus heeft alles veranderd en dat was tijdens de eerste Ledenraadvergadering van 2020 uiteraard het andere onderwerp van gesprek.

Wandeltocht

Over de resultaten van 2019 kunnen we kort zijn: die waren op bijna alle fronten positief en staan beschreven in het KWbN Publieksjaarverslag 2019. Dat verslag werd op 11 juni samen met het financiële jaarverslag officieel vastgesteld, waarna unaniem decharge werd verleend aan Paul Sanders. Die nam met plezier de complimenten voor hemzelf, medewerkers en vrijwilligers in ontvangst, om vervolgens over te stappen naar de huidige stand van zaken.  

‘We gingen goed van start, het beloofde een topjaar te worden, maar met het coronavirus en de lockdown is alles veranderd’, aldus Sanders. ‘Voor dit moment hebben we de schade goed in kaart, maar het is nog onbekend hoe het dit en volgend jaar verder gaat. Om met Mariëtte Hamer van de Sociaal Economische Raad te spreken: de enige weg is om je uit de crisis te investeren. Dat doen we onder andere met Avond4daagse - Home Edition en De Alternatieve Vierdaagse’.

Financiële gevolgen

Op dit moment verwacht KWbN ruim 1,1 miljoen euro minder omzet dan voor 2020 was begroot. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de afgelasting van praktische alle Avond4daagsen (medailleverkoop), het stopzetten van Via Vierdaagse, het stilvallen van de advertentiemarkt, commerciële deals die geen doorgang kunnen vinden en de geringe kans om nieuwe leden te werven.

De schade wordt beperkt omdat er ook kosten wegvallen, bijvoorbeeld voor de KWbN Rustpost en de productie van materialen. Daarnaast heeft KWbN gebruik gemaakt van de 1e Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en wordt een aantal besparingen gerealiseerd. Dat alles neemt niet weg dat KWbN voor 2020 een tekort van ruim 400.000 euro voorziet, in plaats van de begrote 30.000 euro winst.

Inspelen op nieuwe omstandigheden

KWbN wacht niet stilletjes af tot de bui overdrijft, maar heeft snel ingespeeld op de nieuwe omstandigheden. Zo lanceerden we eind mei Avond4daagse – Home Edition, met op 11 juni al 26.000 deelnemers en voor Avond4daagse-organisatoren de mogelijkheid om extra inkomsten te verwerven. De dag voor de Ledenraadvergadering volgde De Alternatieve Vierdaagse, met in één dag 4.000 aanmeldingen. Met beide initiatieven kregen we meer media-aandacht dan ooit, maar zijn we ook voorbereid op de toekomst. Zo kunnen we de app voor De Alternatieve Vierdaagse ook koppelen aan andere wandelevenementen en biedt hij een digitaal alternatief voor het wandelkilometerboekje.

Omdat alle wandelevenementen tot 1 september werden afgelast, nam het verkeer op onze online wandelagenda met 82% af. Met #Keepwalking (informatie, tips en oefeningen om in beweging te blijven) hebben we dat tij gekeerd. In mei steeg de belangstelling voor Wandel.nl met 13% ten opzichte van mei 2019 en boekten we een maandrecord van 150.000 unieke bezoekers. Andere positieve ontwikkelingen: we verschenen met routeadvies in een aparte bijlage van De Telegraaf en we gingen voor vijf jaar een partnership aan met ReumaNederland.

Verenigingsondersteuning

Ook de ondersteuning van onze lidorganisaties hebben we flexibel aangepast op de nieuwe omstandigheden en vragen. Zo boden we extra steun en advies bij afgelastingen en het gebruik van overheidsregelingen (TOGS), intensiveerden we onze communicatie en informatievoorziening en  stimuleerden we nieuwe initiatieven van lidorganisaties, veelal met een digitale component.

Bij de stapsgewijze herstart van de (wandel)sport participeren we in sportbrede teams van NOC*NSF en ontwikkelen we samen met lidorganisaties en leden wandelprotocollen. Die voor begeleid wandelen was op 11 mei gereed, die voor wandeltochten en –evenementen naar verwachting op 24 juni. Het online calamiteitenplan wordt binnenkort aangepast met een aantal corona-gerelateerde vragen en op de dag van de Ledenvergadering lanceerden we onze nieuwe tool ‘Online inschrijven en betalen’.  De verwachting is dat beide bij de herstart van wandeltochten vereist zijn en daar willen we lidorganisaties tijdig op voorbereiden.

Belronde lidorganisaties

Omdat bijeenkomsten met lidorganisaties niet mogelijk waren, zijn we in april begonnen met een belronde om belangstelling te tonen en signalen op te halen. Daartoe voerden bondsmedewerkers en -vrijwilligers inmiddels ruim 200 telefoongesprekken. De algemene tendens is dat men teleurgesteld is over alle afgelastingen, maar er tegelijkertijd ook begrip voor heeft. Sociale contacten en activiteiten worden gemist; de financiële schade is in de meeste gevallen niet onoverkomelijk en inmiddels willen steeds meer lidorganisaties vooruit kijken. Lidorganisaties zijn zeer tevreden over de communicatie en informatievoorziening van KWbN en de persoonlijke aandacht wordt hoog gewaardeerd.  

Beleid en begroting 2021

Vanwege alle extra en nieuwe activiteiten rondom de coronacrisis zijn geplande strategische plannen blijven liggen. Afgesproken is dat een werkgroep van Ledenraadleden en bondsmedewerkers op korte termijn aan de slag gaat met de merkstrategie van KWbN en dat het thema ‘Vereniging 3.0’ opschuift naar 2021.

Omdat nog niet te voorspellen valt hoe de wandelwereld er in 2021 uitziet, is het moeilijk om daarvoor beleidsvoorstellen te doen en te begroten. Afgesproken is om verschillende scenario’s te ontwikkelen en die in de eerstvolgende Ledenraadvergadering te bespreken. Daarnaast gaat KWbN nog op zoek naar een alternatief voor de beleidsbijeenkomsten. Die stonden voor mei en juni gepland, maar konden geen doorgang vinden.